స్నేహాంతోనే ప్రతిమనిషి జీవితం పరిమళిస్తుంది

 " స్నేహానికి" ఏ వయస్సు అడ్డురాదు స్నేహాంలో స్వార్ధానికి చోటులేదుస్నేహానికి ఏ బందము అడ్డుకాదు స్నేహానికన్న సాటియైనది లోకానా లేదు స్నేహాంతోనే ప్రతిమనిషి జీవితం పరిమళిస్తుంది                           ..............J Nethaji

 " స్నేహానికి " ఏ వయస్సు

 " స్నేహానికి " ఏ వయస్సు అడ్డురాదు స్నేహాంలో స్వార్ధానికి చోటులేదు స్నేహానికి ఏ బందము అడ్డుకాదు స్నేహానికన్న సాటియైనది లోకానా లేదుస్నేహాంతోనే ప్రతిమనిషి జీవితం పరిమళిస్తుంది                      ..............J Nethaji

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer